Maithe aa maithe maitū ma tene, nī matūrūtīte mītugo, mīikarīre na unduire wa Ugīkuyu.

Macio nī matukū marīa utangīaikarīire gītī matatū-ine hena mūtumia mūritū kana mundū mūniaru arugamīte, ūrīhīte kana utarīhīte.

Twarugamaga, tukirīte kii, arī ta njīra ya kuonia gītīīo kurì aciari, arimū makīhītuka, kana bendera ya Kenya īkīhaicio na īgīikurūkio.

Twamūkagīra na gītīīyo tungīetirwo, na gūtīīa akurū ona matarī aciari akū. Wedi wa ageni hamwe na ciana cia ituura ucio warì mutūgo.

Matūkū macio, kūhūrwo cukurū kwarī omūhaka. Na muingī ungīa-tharīkīire mwana wa muirītu wīkīrīte ngūo cia urathoni.

Rora njara wega itanagada; mīaka mīrongo īrī thutha ūcio thiku ici tūrī, aciari ni matiganīirie mīīhītwa na unduire wao kurī arìmu macukuru-ine na arutii à wīīra mīcī-ine. Kurī ò ugūo gīboko gīkīriganīra.

Haū na haū tukiona mwago na mìeke ya gwìka maundū urìa tūìì.

Thikū tūrī, kūgūcia bangi, dawa cia kulevya, thīgara, njohī, gūthìe na ciana cianyu irabu-ine nī mūtugo. Ciana cimenyerete kuiya gari cia aciari ào, kūrīa maratuma mītino ya barabara īkorwo īkīoneka na kunina mīoyo.

Ciana cia airītu, arīa marī macukuru-ine ma University mararūira athūri mena ūkūrū gūkīīra maithe mao, andū mena atumia na mīcīe yao, na gūtūīka imaramari kurì andū arūme arīa ìtonga.

Ithuíì rika rīrī ria millenial, twīrumite kīni na kwīhura githūri na kuuga atī atumia erīī kana arume erī nī kwagīīrīire tùheo kamweke. Ngarigwo atīrī, uhūgui ta uyu-rī, wagire guthīnia aciari a gema nīkīī?

Tūūmìīte rūì mukaro biū tūgatwiìka àhoi à mìikarìre ya andū àà ithūìro.

Nīīma kwerirwo àtīī, karega nyina gatihītagia gūkua’.  Kīuria nīī atīīrī, nīì-rī twabirie kūhūra maī na dīrī?

Reke twīcūranīe, twabīrīrie na aciari aitu;  Nīī mathaa maigana, muikaraga hamwe na ciana cianyu mugīcitaara? Na hindī ò iyo wīta mūciari-rī nī mītugo na mīīkarīre īrīkū ūkoragwo ūgītītīrithia?

Nò tukiune rithu na tuge atīīrī, nīmumagarire gūthīe gucaria mutu na nò wega. Nò kuhana o ugūo nimugwite kìgeranio.

Mahinda marīa atumia matigagwo mīīcie-ine makīrera ciana na gutuīra mahīu  nī mahītuku. Ona utonga wa bururi nduitìkìrìtie mūikarire ūcio.

Mwathani nìī amurathimite na ciana, na ciukaga irī na mabataro. Tūtugei na mataro megiī mītugo na mūikarire witu.

Gitīīrai maithori maria mūrīraga mahinda-ine marīa mwatigwo nī ciana cianyu kumana na kūragwo niundu wa  uici.

Kaingì  nī riria mutugitagīra kuma kurī aruuna anyu,arīa mena umenyo wa mītugo iitu.

Nīīma mucera na mukudu akudukaga taake. Todu, aria tuceraga nao rimwe nī matuteyaga. Na nīkio mwagīrīīrwo mukorwo murī mūhariinī wa mbere kūgītīīra mītūrīre itu.

Nìmūtutiganìirie. Tuoniei jira niundu wa jiarwa citu todu kwerirwo, muugīī nīī mutare.

Aciari, rekei twaranīrie; Tūrī ciana cianyu tunyitei guoko.

One thought on “Nītumīte Rūī Mūkaro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s